SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

"Sdružení za úspěšný Halenkov"

DÁVÁME PŘÍLEŽITOST MLADÝM

Naše sdružení má v těchto volbách průměrně nejmladší kandidátku. Je o dva roky mladší, než druhá ČSSD. Naopak nejvyšší průměrný věk má kandidátka KSČM. Naše sdružení dává šanci mladým, aktivním lidem, kteří se chtějí zapojit do rozhodování o aktivitách v obci. Průměrný věk kandidáta v naší obci je 48,4 roku. Nejmladšímu je 20 a nejstaršímu 76.

Zde jsou sestupně strany a sdružení podle průměrného věku.:


42,8SDRUŽENÍ ZA ÚSPĚŠNÝ HALENKOV
44,9ČSSD
46,6SNK - "pro rozvoj obce"
50,0KDU - ČSL
57,6KSČM


VOLTE 4 SNK ZA ÚSPĚŠNÝ HALENKOV,4 roční období,
4 roky s námi

VOLEBNÍ PROGRAM „SNK Sdružení za úspěšný Halenkov“

1. KONCEPT ROZVOJE OBCE

Vytvoříme dlouhodobý strategický plán rozvoje obce na období 2015 - 2025, který bude zahrnovat prioritní témata a investice pro naši obec. Do tvorby strategického plánu zapojíme Vás – občany Halenkova.

2. HOSPODAŘENÍ OBCE

Jako v minulých obdobích budeme garantem vyrovnaného rozpočtu obce v oblasti příjmů a výdajů. Udržíme úvěrové zatížení obce na minimu. Osvědčili jsme se při zajišťování dotací a finanční podpory z evropských i státních dotačních programů. Takto budeme pokračovat při realizaci našich projektů i v následujícím volebním období.

3. DIALOG OBEC - OBČAN

Budeme dbát o zlepšení informovanosti občanů zaváděním nových technologií. Jednou z připravovaných forem je informační kanál pro občany – bezplatný SMSkový kanál hlášení. Ten umožní řádnou informovanost občanů v našich údolích nebo i těch, kteří jsou mimo obec.

4. VZHLED A BEZPEČNOST

Budeme pečovat o vzhled veřejných prostranství v naší obci – dokončíme revitalizaci středu obce, obnovíme zastávky a výstavní skříně, dokončíme revitalizaci hřbitova, podpoříme obnovu kostela včetně nejbližšího okolí. Přemístíme garáže Služeb obce Halenkov a sběrný dvůr do areálu bývalého armádního velkoskladu. Zasadíme se o bezpečný pohyb na komunikacích a cyklostezce. Dokončíme a zmodernizujeme veřejné osvětlení v Lušové, Břežité, chodník v Břežité. Budeme podporovat rozvoj integrovaného záchranného systému na ochranu zdraví, života a majetku nás všech.

5. VZDĚLÁVÁNÍ

Budeme spolupracovat se ZŠ a MŠ při výchově, vzdělávání, mimoškolních aktivitách a také realizací projektů a jejich předfinancování. Zasadíme se o modernizaci školního hřiště a využití prostor nástavby v ZŠ.

6. KULTURA, SPORT, A VOLNÝ ČAS

Budeme podporovat kulturní, sportovní a volnočasové aktivity – udržíme vysokou úroveň Halenkovských slavností, podpoříme sportovní klání jako závody horských kol, nebo branný závod s důrazem na účast našich dětí.

7. SPOLKOVÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST

Budeme podporovat fungování spolků v obci a vytvoříme potřebné zázemí pro jejich činnost. Vynasnažíme se o obnovení folklórního souboru Kyčera a podpoříme Halenkovskou dechovou kapelu.

8. ARMÁDNÍ VELKOSKLAD

Zasadíme se o dokončení revitalizace bývalého armádního velkoskladu včetně následného využití těchto prostor. Zde dáme prostor většinovému názoru občanů Halenkova, který prosadíme k realizaci.

9. SPOLUPRÁCE S PODNIKATELI

Budeme se snažit o rozvoj podnikání a vznik nových pracovních míst. Vytvoříme podmínky pro využití pracovníků na veřejně prospěšné práce.

10. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zlepšíme hospodaření s odpady, budeme informovat obyvatele o důležitosti třídění odpadu a jejich povinnostech z hlediska zákona. Zavedeme svoz a hospodaření s BIO odpadem.

11. SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Budeme podporovat fungování sociálních služeb pro seniory. Zasadíme se o důstojný život našich starších spoluobčanů.


KAŽDÝ Z NÁS JE PŘIPRAVEN PŘIJMOUT MANDÁT

KANDIDÁTI DO ZASTUPITELSTVA OBCE

 • Ing. Jiří Lušovský

  1.

  Ing. Jiří Lušovský

  Starosta obce Halenkov
  Bez politické příslušnosti

  Ing. Josef Ašer

  2.

  Ing. Josef Ašer

  Ředitel závodu
  Bez politické příslušnosti

  Petr Janota

  3.

  Petr Janota

  Hasič
  Bez politické příslušnosti

 • Vlastislav Trličík

  4.

  Vlastislav Trličík

  Strojník
  Bez politické příslušnosti

  Mgr. Marcela Šuláková

  5.

  Mgr. Marcela Šuláková

  Knihovnice
  Bez politické příslušnosti

  Mgr. Marie Romanová

  6.

  Mgr. Marie Romanová

  Učitelka
  Bez politické příslušnosti

 • Mgr. Petra Zádilská

  7.

  Mgr. Petra Zádilská

  Projektová manažerka
  Bez politické příslušnosti

  Jan Václavík

  8.

  Jan Václavík

  Obchodník
  Bez politické příslušnosti

  Radek Ondryáš

  9.

  Radek Ondryáš

  Strojař
  Bez politické příslušnosti

 • Petr Kulčák

  10.

  Petr Kulčák

  Policie ČR
  Bez politické příslušnosti

  Lukáš Kocurek

  11.

  Lukáš Kocurek

  Policie ČR
  Bez politické příslušnosti

  Petr Orság

  12.

  Petr Orság

  Soukromý podnikatel
  Bez politické příslušnosti

 • Petr Kalus

  13.

  Petr Kalus

  Kameník
  Bez politické příslušnosti

  Pavel Krejčí

  14.

  Pavel Krejčí

  Dílenský mistr
  Bez politické příslušnosti

  Tomáš Mišun

  15.

  Tomáš Mišun

  Prodejce autodílů
  Bez politické příslušnosti


PLNÍME DLOUHODOBĚ SVÉ ZÁVAZKY

VYHODNOCENÍ VOLEBNÍHO PROGRAMU Z OBDOBÍ 2010 – 2014

1. Revitalizace návsi a rozšíření hřbitova a Revitalizace bývalého armádního velkoskladu
Obě dvě tyto akce byly postupně realizovány, a to dle finančních možností obce a získaných dotací. Na návsi a na hřbitově jsme vybudovali chodníky, kolumbárium, osvětlení a vše zakončíme výsadbou zeleně. Na posádce jsou likvidovány zbylé nádrže včetně terénních úprav.


2. Projekt a realizace využití prostor nástavby v budově základní školy
Je zadáno zpracování studie na celkové využití prostor nástavby. Tyto prostory by měly sloužit jak naší ZŠ, tak k vybudování moderně zařízené knihovny a tolik potřebného zázemí pro naše zájmové organizace.


3. Zateplení budov ZŠ, MŠ a knihovny
Zateplení a zhotovení fasád budov školy, školky a knihovny včetně vnitřních renovací je provedeno. Proběhla oprava a celková modernizace tělocvičny ZŠ. U obou škol byla vybudována parkoviště, u ZŠ i kolárka. Společně jsme vyřešili nárůst přihlášených dětí do MŠ. Naše školy jsou provozovány na vysoké úrovni.


4. Podmínky pro rozvoj podnikání
Podmínky pro podnikání a zvýšení zaměstnanosti v obci vytváříme dle možností, které máme. Jde především o využití budov a prostor posádky. Zadáváme práce drobným podnikatelům a řemeslníkům a taktéž zaměstnáváme pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací. Velké množství pracovních příležitostí vytváříme realizací vlastních investičních záměrů.


5. Pořádek v obci a bezpečnost občanů
Pro dodržování pořádku v obci byla přijata opatření v rámci veřejnoprávních vyhlášek a nařízení. Máme příkladnou spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému, především s Policií ČR, Záchrannou službou a Hasičským záchranným sborem, jehož nedílnou součástí je naše výjezdová jednotka dobrovolných hasičů.


6. Vyhledávání dotací a jejich čerpání
Na základě vyhlášených výzev a dotačních titulů jsme požádali o finanční výpomoc při realizaci našich projektů. Vyjma poslední etapy revitalizace posádky jsme byli vždy úspěšní a získali jsme za poslední čtyři roky více jak 44 mil. Kč finančních prostředků.


7. Vybudování sportovně – zábavního areálu
Sportovně zábavní areál je vybudován, je zcela funkční a hojně navštěvovaný.


8. Zlepšení podmínek pro vyšší životní standard a hospodaření s odpady
Zvelebili jsme mnohá místa v obci a tím zvýšili kvalitu života. Pokud se týká likvidace odpadu, je tato v naší obci zajištěna a bude dále zkvalitňována. Máme kvalitní kanalizační a vodovodní síť rozšířenou o slíbený vodovod do údolí Hluboké.


9. Podpora aktivit v oblasti kultury, sportu a aktivit organizací v obci
Oblast kultury a sportu občanů je z naší strany dle finančních možností plně podporována. Společně s hasiči, knihovnou, sportovci, myslivci, farností a dalšími sdruženími pořádáme mnoho akcí, které často přesahují svým významem území regionu.


10. Zprovoznění náhonu a vybudování chodníků k údolí Černé a Břežitá
Zprovoznění náhonu začíná mít reálnější podobu díky opravě Halenkovského splavu a vtoku do náhonu, který tento rok započal. Vybudování chodníku do Břežité je připravováno v návaznosti na probíhající opravu komunikace. Přes veškeré úsilí a dosažené dohody se Správou železniční dopravní cesty chodník do údolí Černé v důsledku jednoznačného nesouhlasu některých vlastníků pozemků nemohl být vybudován.


11. Zlepšení služeb a jejich dostupnost i v údolích
Dopravní obslužnost, svoz odpadu, údržbu a opravy komunikací v našich údolích a málo přístupných místech udržujeme i přes stále se zvyšující finanční požadavky dodavatelů.


12. Vyrovnanost rozpočtu obce
Rozpočet obce je každoročně vyrovnaný a obec není zadlužena. Hospodaření obce i z hlediska finančních kontrol je bezchybné.


13. Ošetření majetku obce a zodpovědná péče o něj
O obecní majetek se řádně staráme. Plníme úkoly, projekty a závazky, které jsme dali.

Kontaktujte nás

Facebook

Obec halenkov

www.halenkov.cz